Čo je to vlastne spiritualita

Prof. Říčan (Blatný a kol., 2010) prehľadovo vymenováva všeobecné definície rôznych autorov, ktoré pekne ukazujú, ktorými smermi - aj keď vágnejšie podanými - sa prežívanie spirituality môže uberať:

 • Pargament (1999) a podobne Otto (1917) vidia podstatu spirituality v hľadaní posvätného.
 • Stifoss-Hanssen (1999) nachádzajú kľúčovú charakteristiku spirituality v existencialite chápanej ako prežitok navyššieho významu, ktorý vystihuje veta: „Na ničom nezáleží toľko, ako na tomto”.
 • Reich (2000) vidí spiritualitu tam, kde jedinec „považuje niečo za transcendentné alebo za vec veľkej hodnoty”.
 • Corveley a Luyten (2005) vidia za ňou „presvedčenie o vyššej sile presahujúcej človeka”.
 • Belzen (2005) navrhuje charakterizáciu vzťahom k transcendencii.
 • Emmons a Crumpler (1999) ju definujú ako „hľadanie zmyslu, jednoty, prepojenosti, transcendencie a najvyššieho ľudského potenciálu”.

A praktické a uchopiteľné objasnenie podáva prostredníctvom Elkinsonových (1988) komponentov spirituality. Tie môžu byť zastúpené u rôznych ľudí v rôznom pomere:

 • Transcendentálna dimenzia je skúsenostné presvedčenie o takejto dimenzii.
 • Osobná istota zmyslom života, založená na autentickom hľadaní.
 • Životné poslanie, pocit zodpovednosti k životu, „nájdenie života cez jeho stratu”.
 • Prežívaná posvätnosť celého života, a to vrátane bežne „obyčajných” prežitkov.
 • Nezávislosť na materiálnych hodnotách, ktoré môžu uhasiť „ontologický hlad”.
 • Altruizmus ako súcit, aktívnu lásku a túžbu po spravodlivosti pre celé ľudstvo.
 • Idealizmus zasa ako vizionárska oddanosť myšlienke zlepšenia sveta.
 • Vedomie tragickosti ľudskej existencie, ktoré dáva životu existenciálnu vážnosť a paradoxne podporuje aj jeho radostné oceňovanie.
 • Ovocie spirituality, pod ktorým môžeme chápať zreteľný vplyv uvedených prežitkov, postojov a presvedčení na vzťah k sebe, k druhým, k prírode a k tomu, čo človek považuje za Najvyššie, nech už je to čokoľvek.

Zdroj:

BLATNÝ, M. et al. (2010). Psychologie osobnosti. Havlíčkův Brod: Grada publishing.