Atlas emócií Paula Ekmana

Paul Ekman je jeden z najznámejších žijúcich psychológov, v 20. storočí bol 59. najcitovanejším psychológom vôbec. Približne 50 rokov sa venoval výskumu emócií, predovšetkým problematike tvárových výrazov a mikrovýrazov (tvajúcich zlomok sekundy). Svoju orientáciu využil pri skúmaní tzv. základných, t. j. biologicky daných a vo všetkých kultúrach sa vyskytujúcich emócií. Porovnával pritom rozpoznávanie tvárových výrazov medzi rôznymi kultúrami navzájom (paralelne s Carollom Izardom). Za týmto účelom navštívil napr. prírodný kmeň Fore v Papui - Novej Guinei nezasiahnutý civilizáciou. Popularizačne sa preslávil seriálom Lie to Me, ktorý inšpiroval a odborne dohľadoval, ako aj dokumentárnym cyklom natočeným BBC.

Ekman medzikultúrnymi výskumami a výskumom tvárových výrazov skutočne identifikoval základné emócie, ktorých počet je však veľmi obmedzený. Celú ich množinu v súčasnosti okresal iba na päť emócií , konkrétne radosť, strach, smútok, hnev a hnus. Pôvodne ešte zvažoval aj prekvapenie (viac zreteľnejšie) a pohŕdanie (menej zreteľné). Ostatné emócie už však považuje za kultúrne podmienené.

Atlas emócií

Na svojej stránke Atlas emócií Ekman pre každú z piatich základných emócií analyzuje ich rôzne variácie. Zoraďuje ich pritom na škále podľa prežívanej intenzity od najmenej intenzívnych po najviac intenzívne. Obrázky poskytujúce efektný grafický prehľad prikladám v origináli. Jednotlivé viariácie som sa snažil aj preložiť do slovenčiny. Avšak je pri tom potrebné uvážiť, že slová vyjadrujúce emócie sa medzi jazykmi vlastne nikdy presne nekryjú jedna k jednej. Preto som pre jedno anglické slovo pripojil vo väčšine prípadov niekoľko slovenských na zachytenie rôznych odtieňov.

Hnev

  • Preklad odtieňov

Annoyance: nazlostenie, obtiaž, mrzutosť, otrava
Frustration: frustrácia, márnosť (pocit márnosti)
Exasperation: podráždenie, hnev, rozhnevanosť, rozhorčenie
Argumentativeness: hádavosť, svár, rozčúlenosť
Bitterness: zatrpknutosť
Vengefulness: pomstychtivosť
Fury: zúrivosť, rozzúrenosť, nepríčetnosť

Radosť

  • Preklad odtieňov

Sensory pleasure: zmyslové potešenie, zábava, radosť
Rejoicing: radosť, jasot, rozjarenosť
Compassion/joy: súcit, spolupatričnosť, radosť
Amusement: pobavenie, veselosť, rozradostenie
Schadenfreude: škodoradosť
Relief: úľava
Peace: pokoj, duševný mier
Pride: hrdosť (pýcha)
Fiero: veľmi silná hrdosť
Naches: najviac zosilnený pocit hrdosti (najmä na úspech vlastných detí)
Wonder: údiv, úžas, div
Excitement: vzrušenie, nadšenie
Ecstasy: extáza, vytrženie, rozkoš, blaženosť

Smútok

  • Preklad odtieňov

Disappointment: zklamanie
Discouragement: zastrašenie
Distraughtness: silné rozrušenie
Resignation: odovzdanosť, rezignácia
Helplessness: bezmocnosť, bezradnosť
Hopelessness: beznádej, rezignovanosť, nemohúcnosť
Misery: utrpenie, trápenie,
Despair: zúfalstvo, strata nádeje, úfnosť, márnivosť
Grief: žiaľ, zármutok, clivota
Sorrow: utrpenie, žiaľ, bezútešnosť
Anguish: muky, utrpenie

Strach

  • Preklad odtieňov

Trepidation: obavy, strach
Nervousness: nervozita
Anxiety: úzkosť, skľúčenosť, súženie, silná obava
Dread: des, strach, (desiť sa, báť sa)
Desperation: zúfalstvo, márnosť, beznádej, deprimovanosť
Panic: panika, zdesenie
Horror: hrôza, zdesenie
Terror: trýzeň, hrôza, des

Hnus

  • Preklad odtieňov

Dislike: Odpor, nemať niekoho v láske
Aversion: Averzia
Distaste: Zatrpknutosť, nechuť
Repugnance: Zhnusenie, pohoršenie, hnus
Revulsion: Zhnusenie, odpor, odtiahnutie sa, pobúrenie, pohŕdanie
Abhorrence: Nenávisť, ľstivosť
Loathing: Zlomyselnosť, odpor, nenávisť

Polemiky

Po celý čas svojej kariéry Ekman so svojim názorom biologického základu emócií polemizoval hlavne s kultúrnymi antropológmi, ktorí tvrdili, že emócie sú sociálne konštruované. V súčasnosti sa vedecká komunika kloní skôr k Ekmanovmu názoru.


Ekman to v roku 2014 zisťoval v prieskume 248 výskumníkov, ktorí pravidelne publikovali v oblasti psychológie emócií. Závery publikoval v štúdii S čím súhlasia vedci, ktorí študujú emócie (Ekman, 2015). Na otázku o presvedčivých dokladoch pre jednotlivé emócie existovala vysoká zhoda u piatich - hnev 91%, strach 90%, hnus 86%, smútok 80% a šťastie 76%. Hanba, prekvapenie a rozpaky mali podporu medzi 40 až 50 percent. Ostatné aktuálne skúmané emócie mali už podporu nízku: vina 37%, pohŕdanie 34%, láska 32%, úcta (awe) 31%, bolesť 28%, závisť 28%, súcit 20%, hrdosť/pýcha (pride) 9% and vďačnosť 6%.

Popularizácia

V súčasnosti sa Ekman snaží svoje výskumy popularizovať. Založil organizáciu Paul Ekman Group, ktorá ponúka on-line kurzy týkajúce sa práce s emóciami. V spolupráci s Dalajlámom vznikla jeho stránka Atlas emócií.