Emócie, mozog a Boh

Pri príležitosti vydania svojej odbornej monografie o emóciách som pripravil aj popularizačný súhrn témy pre laikov v podobe trilógie rozhlasových relácií s názvom Emócie, mozog a Boh. Ako názov vypovedá, venujem sa psychologickej a biologickej stránke tejto aktuálne opäť módnej psychologickej oblasti a pripájam aj niekoľko spirituálnych komentárov. V troch reláciách sa snažím zachytiť ako evolučnú podstatu emócií, ktorou sme spojení so zvieracou ríšou, tak aj rýdzo morálnu, ktorou sa nad túto ríšu pozdvihujeme. Ako pri iných témach i tu sa snažím prostredníctvom aktuálneho psychologického poznania nakoniec osvetliť zmysel ľudského života a vývoja.

Zviera v nás

Vedecké pohľady na človeka. Postavenie emocionality medzi ostatnými procesmi. Mozog s evolučnými poschodiami. Hľadanie základných emócií. Evolučné vrstvy - plazie, cicavčie a ľudské emócie. Afektívne systémy mozgového kmeňa, medzimozgu, hipokampu a kôry. Emócie, socializácia a inteligencia. Emócie a vznik vedomia.

Človek v nás

Hraničné fenomény: emócie, nálady, črty, presvedčenia, postoje. Osud. Ako mozog funguje? Topológia mozgových sietí a DNA. Spojenie emocionálnych a mentálnych procesov. Logika v kocke. Úloha emocionality pri myslení. Úloha myslenia pri emocionalite. Spätno-väzebné vplyvy. Hodnotenia a dopad na psychologickú terapiu.

Anjel v nás

Emócie, nálady a črty. Teória Veľkej päťky. Priemet vyšších emócií. Silné stránky charakteru a cnosti v rôznych kultúrach. Dimenzie emócií podľa evolučných vrstiev. Atlas emócií. Od nižších k vyšším emóciám. Sublimačné línie základných emócií. Čo nás učia emócie? Rozdiely medzi cnosťami a neresťami. Terapia a cnosti.