O sviatkoch moderne

Už nejaký čas v reláciách O sviatkoch moderne a O slobode v slobodnom rádiu rozoberám z pohľadu (spirituálnej) psychológie témy týkajúce sa náboženských sviatkov, špeciálne tých kresťanských. Za ten čas sa už na túto tému čo to zozbieralo. Aby sa to nestratilo v desiatkach relácií v archíve, na tomto mieste sumarizujem svoje relácie na túto tému dohromady a pripájam stručné anotácie. V reláciách sa snažím ísť inou cestou, ako je obvyklé. Snáď svojou analýzou z netradičných strán prispejem k hlbšiemu pochopeniu našich sviatkov a tým k oživeniu našej tradičnej - žiaľ aktuálne významne sa oslabujúcej - kultúry.

Vianoce

Prečo nám Vianoce umierajú pred očami. Moderný človek chce chápať. Konzumný Santa ako symbol hedonistického náboženstva. Ako Vianoce vznikli. Kde dnes hľadať nové žriedlo. Psychologicko-spirituálne oživenie náboženstiev. Hlbší význam našich vianočných zvykov: stromček, jedlá, pôst, darčeky, rodina, koledy a ďalšie.

Traja králi

Dvoje Vianoc: dve evanjeliá, dva druhy duší, dve cesty. Pastieri vedení anjelmi, mudrci hviezdou. Vianočné obdobie: 13 dní, 12 nocí. Rajská legenda, pokušenie a pád. Vianočný stromček, strom poznania a strom života. Významy a porovnanie textácií v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu. Úlohy Jozefa a Márie v detstve Ježišovom.

Veľká noc

Čo je to Veľká noc. Starý zákon. Sviatok Paschy. Mojžiš, egyptské zajatie. Egyptské rany, 10. rana, prvorodenstvo. Obeť Abrahámova, Jákob, Jozef. Vyvedenie z Egypta, archa zmluvy, obety. Typy obetí, baránok a jeho krv. Nový zákon. Zvnútornenie obetí. Baránok boží. Nové prikázanie. Nižšie a vyššie emócie. Láska.

Turíce, letnice

Jánovo evanjelium a jeho kompozícia. Dve evanjeliá, malé a veľké. Princípy, základná línia. Svedectvo Jána Krstiteľa, krst vodou. Svedectvo Otca, skutky. Svedectvo Ducha Svätého, krst duchom svätým. Svätodušní svedkovia. Učeník, ktorého Ježiš miloval. Smrť nesmrť a vzkriesenie Lazara. Tradície Jánov, historické fakty.

Otčenáš I.

Scholastická úvaha o ľuďoch a Bohu. Kompozícia Otčenáša: dve časti, štyry kvalitatívne úrovne. Stredoveké predstavy o anjeloch. Náboženské imaginácie a ich vzťah k realite. Kvantové vysvetlenia vedomia. Nevedomie, bdenie-snívanie, metaforičnosť snov a ich centrálnych obrazov. Individuácia, socializácia, osud. Duchovné hierarchie.

Otčenáš II.

Dobro a zlo. Kresťanské imaginácie zla a padlí anjeli. Pokušenie, materializácia, nihilizmus, vedomé zlo. Drak a šelmy z Jánovej apokalypsy. Vysvetlenie druhej časti Otčenáša. Počasie a kvantové efekty. Sheldrakove morfogenetické polia. Komplexnosť vesmíru, jedinečnosť a kontextovosť. Vysvetlenie prvej časti Otčenáša.

Živá voda

Ježiš a Samaritánka v Jánovom evanjeliu. Voda a emocionalita. Kategorizácia emócií. Nižšie a vyššie emócie. Životná spokojnosť. Integrita na konci života. Subjektívne telesné prežívanie emócii. Jazykové metafory a emocionalita. Výskum snov. Náboženské obrazy. Čo je to živá voda. Textácie v evanjeliách.

Živý chlieb

Ježiš učeníkom o jedle v Jánovom evanjeliu. Chlieb a vôľa. Výskumy vôle. Výskumy extrémnych koncentračných cvičení. Franklova logoterapia, vôľa k zmyslu. Životná spokojnosť. Integrita na konci života. Jazykové metafory a vôľa. Jazyk podobenstiev vs. abstraktný logický jazyk. Čo je to živý chlieb. Textácie.

Svatba v Káne

Symbolické významy svatby, vody, vína. Vzťah náboženstiev k nižším a vyšším emóciám. Očisťovanie v Starom a Novom zákone. Od obetí zvierat k vnútornej aktivite a sublimácii. Symbolický význam obete baránka. Baránok Boží. Význam eucharistie - telo ako pravý pokrm, krv ako pravý nápoj. Intelekt a viera v modernej spoločnosti.