Kohlberg

Asi najznámejšou a najvplyvnejšou teóriou morálneho vývinu je Kohlbergova. Ide o kognitívnu teóriu, v ktorej Kohlberg nadväzuje na predchádzajúcu od Piageta.

V základnom členení Kohlberg definuje tri úrovne morálky:

  1. Prekonvenčnú, kde hlavným princípom je zameranie na seba.
  2. Konvenčnú, kde kľúčovým princípom je zameranie na skupinu.
  3. Postkonvenčnú so zameraním na self.

V detailnejšom priblížení ešte každú úroveň člení na dve etapy. Prekonvenčnú úroveň člení na etapu orientácie na trest a etapu orientácie na odmenu. Konvenčnú zasa na etapu orientácie na to byť dobrým dieťaťom a etapu orientácie na poriadok a zákon. A konečne postkonvenčnú člení na etapu orientácie na spoločenskú zmluvu a etapu orientácie na univerzálne etické princípy. Teória je chronicky známa, preto nie je potrebné ju bližšie rozpisovať.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3