Piaget

Pre kognitívne orientované teórie morálneho vývinu je základným kameňom Piagetova teória. Piaget na základe svojich výskumov s deťmi začal rozdeľovať morálku na dva základné typy - heteronómnu (4 - 7/8 rokov) a autonómnu (7/8 - 13 rokov), t. j. vonkajšiu, keď sa dieťa podriaďuje autorite dospelých, a vnútornú, keď je tento typ akceptácie nahradený vzájomným rešpektom detí medzi sebou.

Podľa toho, ako sa deti správali pri hre, taktiež rozlišoval štyri rôzne štádiá používania pravidiel:

  1. Motorické a individuálne (asi do 3 rokov) - dieťa sa nepodriaďuje pravidlám.
  2. Egocentrické štádium (2 - 6 rokov) - dieťa napodobňuje pravidlá, ale v skutočnosti sa hrá samo.
  3. Štádium začínajúcej spolupráce (6 - 10 rokov) - dieťa sa snaží poznať pravidlá a rozumieť im, na začiatku ako daným a nemenným, ku koncu ako spoločensky dohodnutým, pričom v rámci týchto pravidiel súťaží.
  4. Štádium kodifikácie pravidiel (od 11 rokov) - dieťa zaujímajú pravidlá ako také.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3