Selman

Selmanov pohľad je sociokognitivistický. Vychádza z predpokladu, že morálny vývin je úzko spojený s celkovým vývinom osobnosti, motivácie a kvalitou sociálnych vzťahov. Rozlišuje nasledujúce úrovne:

  • Úroveň 0 (4 - 6 rokov): Egocentrická rola bez pochopenia pohľadu druhých.
  • Úroveň 1 (6 - 8 rokov): Sociálna perspektíva, v ktorej dieťa pochopí, že ľudia sú jedineční a ostatní prežívajú inak.
  • Úroveň 2 (8 - 10 rokov): Sebareflektujúca perspektíva, v ktorej sa už dieťa dokáže na seba pozrieť zvonku a tiež vyjadriť účasť s inými.
  • Úroveň 3 (10 - 12 rokov): Vzájomnosť perspektív, pri ktorej sa dokáže na vzťah pozrieť očami tretej, nezúčastnenej strany.
  • Úroveň 4 (12 - 15 a viac): Spoločenská perspektíva s posunom od dyadického vzťahu k uchopeniu skupinovej reality.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3