Časovanie

Celkovo sa zdá byť časovanie teórií Bulla a Muszynského, ako ich podáva Šulová (Weiss et al., 2011), posunuté oproti nám o pol roka až jeden rok. Ak uvážime celkový posun o rok, v takom prípade začnú teórie s našou výborne sedieť:

  • Anómia - pokrýva prvú tretinu našej etapy senzualizácie, konkrétne tú pred citovým odpútaním v 1. kritickom období.
  • Heteronómia - pokrýva druhé dve tretiny našej etapy senzulizácie a prvú socializácie, z toho:
    • Egocentrizmus - pokrýva práve stredné obdobie senzualizácie, konkrétne 1. kritické obdobie, v ktorom sa prostredníctvom odmietania dieťa citovo odpútava.
    • Morálny konformizmus - v ktorom je už potrebná istá socializačná schopnosť pokrýva poslednú tretinu našej etapy senzualizácie (protosocializácia) a prvú tretinu nasledujúcej, socializačnej etapy (autority).
  • Socionómia - pokrýva zbytok našej socializačnej etapy, keď sa dieťa po prvý krát ukotví v sebe už aj myšlienkovo, spochybní autority a do popredia sa dostanú vrstovníci. Morálka však v tomto období ešte nie je internalizovaná.
  • Autonómia - so trojitým členením na morálny principializmus, racionalizmus a idealizmus pokrýva práve tri časti našej etapy individualizácie a súdiac podľa uvedených pojmov, mala by sa s ním zhodovať aj významovo (toto tvrdenie ale ešte bude potrebné overiť detailne).

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3