Poradie

Ako sme písali hľadom rozdelenia morálky na heteronómnu a autonómnu už pri Piagetovi, našu teóriu takéto delenie podporuje. Bull resp. Muszynsky však idú ďalej a celkom pochopiteľne zapĺňajú medzery. Bull najskôr dopĺňa typ anómie ako premorálnej fázy, v ktorej ešte nemá celkom zmysel hovoriť o morálke ako takej. Keďže dieťa v danom období ešte nemá vytvorené náležité osobnostné štruktúry súvisiace so sebaidentitou, je to pochopiteľné a my s našou teóriu takúto fázu predpokladáme resp. podporujeme (podobne ako v predchádzajúcej teórii). A ďalej, rozdeľuje Piagetovu autonómnu morálku na socionómiu ako prechodné štádium, kde sa morálka opiera o sociálne prostredie a konečne autonómiu, v ktorej až začína byť morálka v pravom slova zmysle internalizovaná. Opäť s takýmto rozdelením v našej teórii problém nemáme.

Dôležitý je však aj obsah podfáz. Pri nich skúsme zobrať do úvahy časovanie.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3