Poradie

Štádium amorálnosti, kedy sa dieťa riadi vlastným záujmom, zodpovedá prvej polovici alebo alternatívne tretine našej úvodnej etapy. Ďieťa v tomto období si (postačujúco) neuvedomuje samo seba a pred prvým kritickým obdobím, keď sa citovo vymedzí, prežije sa ako Ja a získa do istej miery prvú samostatnosť, ani nemôžeme hovoriť o korekčnom nástroji na správanie a prežívanie a teda ani o morálnom vedomí.

Štádium účelovosti, ktoré zodpovedá zbytku Kohlbergovej prekonvenčnej úrovni. A ako sme uviedli u Kohlberga v našej potom to zodpovedá zbytku prvej, senzualizačnej etapy.

Pre štádium konformity je už potrebný predpoklad socializačných schopností. To zodpovedá v našej teórii druhej, socializačnej etape. Morálne pravidlá ešte nemôžu byť na tejto úrovni zvnútornené, pretože tento proces súvisí s individuálizáciou.

Preto aj zvnútornenie pravidiel v štádiu iracionálneho svedomia, aj keď v úvodnej fáze nekriticky a absolútne, musí v našej teórii súvisieť s etapou individualizácie.

Logickým vyústením sa javí racionálny altruizmus, v ktorom morálka nadobudne prvky racionality, resp. je vystavená racionálnej kontrole. Je zrejmé, že toto štádium súvisí s prechodom do dospelosti, v plnom rozvinutí je na to potrebné postformálne myslenie.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3