Poradie

V prvom priblížení Kohlbergove tri úrovne veľmi dobre kvalitatívne zodpovedajú nami navrhnutým úvodným trom etapám - senzualizačnej, socializačnej a individualizačnej.

Princípom prvej, prekonvenčnej úrovne je totiž zameranie na seba, čo zodpovedá nami popísanému egocentrizmu senzualizačnej etapy. Princípom druhej, konvenčnej úrovne je zameranie na skupinu, čo nie je možné bez schopnosti socializácie a čomu zodpovedá aj názov našej rovnomennej etapy. Princípom tretej, postkonvenčnej etapy je zameranie na vnútorné self, čo je opäť v korelácii s obsahom i názvom našej individualizačnej etapy, prípadne jej nasledujúcich sebareflexných.

Čo sa týka podúrovní, rozdelenie prekonvenčnej úrovne sa nám zdá najmenej jasné, máme proti nemu isté námietky a preto sa k nemu nebudeme zatiaľ vyjadrovať. V rozpore s našou teóriou však nie je, práve naopak. Rozdelenie konvenčnej úrovne súvisí evidentne s rozvojom kognitívnych schopností, špeciálne myslenia. Na to, aby sa dieťa mohlo riadiť poriadkom a zákonom, potrebuje ich najskôr chápať. Opäť je to v súlade s našou teóriou. Rozdelenie postkonvenčnej úrovne zasa súvisí s mierou individualizácie. Pokiaľ adolescent nenájde a nezadefinuje svoju sebaidentitu nezávisle na druhých, je odkázaný riadiť sa spoločenskou zmluvou. Do úvahy vtedy nemôže prichádzať pravá internalizácia morálnych pravidiel a ich individualizované prispôsobovanie v konkrétnych situáciách. To je do tretice v súlade s našou teóriou.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3