Poradie

Selmanova teória sa s našou výborne zhoduje, čo sa týka významového poradia aj časovania:

  • Úroveň 0 spadá pod poslednú tretinu našej etapy senzualizácie presne po skončení 1. kritického obdobia. Čo do obsahu, dieťa je v tomto štádiu ešte egocentrické. Chápeme aj, prečo si Selman vybral len poslednú časť. Ak totiž skúma sociálny aspekt, až v tejto totiž môžeme hovoriť o protosocializácii.
  • Úroveň 1, 2 a 3 sú zasa tretiny našej druhej etapy socializácie:
    • V prvej tretine sa dieťa začína socializovať, zaujímať sa o druhých a tiež chápať, že prežívanie iných je iné, ako jeho. Nadobúda sociálnu perspektívu.
    • Ale až v 2. kritickom odbobí, kedy sa odpútava aj kognitívne, oslobodzuje sa od autorít a ukotvuje v sebe, môže prísť do bodu, že sa na seba dokáže pozrieť zvonka. Dovtedy nemá na to mentálny nástroj.
    • A v tretej tretine môžeme začať hovoriť o protoindividualizácii, čo znamená ďalší posun dieťaťa, v tomto prípade konkrétne v odosobnení sa od seba i od druhých.
  • Úroveň 4 opäť pokrýva prvú tretinu našej tretej etapy individualizácie. V nej adolescent postupuje v socializácii tak, že sa individualizuje. V praxi to znamená trieštenie a rastúce štrukturovanie sociálnych skupín a rolí, v ktorých participuje. Z homogénnej socializácie prechádza k heterogénnej tak, aby zodpovedala jeho individualizujúcej sa identite.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3