Porovnávané teórie

Podobnej ako u Vágnerovej, aj v tomto prípade sme si predbežne zvolili etalón v podobe monografie Weiss et al.: Etické otázky v psychologii, kde v kapitole Morálně-etický vývoj dítěte Šulová sumarizuje hlavné teórie morálneho vývinu - Piagetovu, Kohlbergovu, Peckovu a Havirghurstovu, Bullovu a Muszynského a nakoniec Selmanovu. V nasledujúcom spracovaní porovnávaných teórií preto vychádzame z jej popisu a ňou uvádzaného časovania.

Dôležitým faktom je, že uvedené teórie pristupujú k skúmanému problému z rôznych strán - kognitivistického, kognitívno-emočného a sociokognitívneho. Na druhej strane, nie sú to ani zďaleka všetky možné pohľady. Samozrejme, časom by sme chceli spracovať tému zo všetkých hlavných psychologických smerov, napr. na základe monografie Murray, R. Thomas: Moral Development Theories - Secular and Religious, A Comparative Study a pod.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3