Poznámky k teoriám

K uvedeným teóriám by sme radi na záver pripojili ešte jednu dôležitú poznámku. Aj keď zoznam teórií nie je zďaleka úplný, uvedené teórie sú dostatočne vplyvné na to, aby sme neuviedli nasledovné: Psychológovi, ktorý hľadí do praktického života, musí byť podozrivé, že všetky spomenuté teórie, pokiaľ zahŕňajú časovanie, končia de facto v rannej dospelosti. Akoby morálny vývin dospelosťou končil a ľudia sa už po dosiahnutí istej úrovne vzájomne v morálnom stupni nelíšia. A akoby ovládnutie nevedomých vplyvov nehralo pri ďalšom vývine žiadnu úlohu.

Ale položme si dôležitú otázku: Nie je vo svojej podstate každá závislosť, čoby typický reprezentant vynucovacích nevedomých vplyvov, de facto amorálna? Hoc už len tým, že drží človeka v neslobode a zastiera mu racio (ako jednu z dôležitých zložiek psychiky). A nie je to dokonca tak, že bez ponorenia sa do vlastného nevedomia nie je možné vyrovnať sa so svojou animálnou prirodzenosťou ako hlavným odporcom resp. narúšačom morálky?

Z kladných odpovedí na tieto otázky vyplýva nevyhnutný dôsledok. Zatiaľ sme v psychológii dospeli len do polovice cesty za morálkou. Ďalšie stupne vývinu morálky musia nutne vyplynúť z ponorenia sa do nevedomia. V našej teórii sme sa snažili načrtnúť cestu. A nie je ťažké z nej, po istej extrakcii a preformulovaní téz, pokračovať v postulovaní novej teórie morálneho vývinu.

Uverejnené: 4. decembra 2012
Verzia: 4.3