Úvod

Ak sa laikov spýtame, aké otázky by psychológia mala riešiť, väčšinou dostaneme odpovede typu: Ako sa stať vyrovnaným človekom? Ako viesť uspokojivé medziľudské vzťahy? Ako sa mám rozhodovať, aby som to v budúcnosti neľutoval? Ako sa mám vyrovnať s ťažkou životnou situáciou? Riešenie podobných otázok tvorí väčšinu praktickej psychológie: poradenstva a terapie. Ak sa však pozrieme na psychológiu výskumnú a teoretickú, jej náplňou sú výskumy a teórie na oveľa menšej úrovni všeobecnosti. Výsledkom je ich neschopnosť zodpovedať spomínané praktické otázky, ktoré ľudia riešia v každodennom živote.

Súčasné výskumy v psychológii sa väčšinou zaoberajú vzťahom niekoľko málo premenných, vymedzených čo najužšie, v jednej podoblasti ľudskej psychiky. Poznatky tohto druhu sú dôležité. Dôležité je tiež integrovať ich spôsobom, ktorý umožní hovoriť o dopadoch na iné oblasti psychiky v dlhodobom hľadisku. Výskum na úrovni konkrétnych, presne operacionalizovaných premenných odhalí konkrétne súvislosti, ale neidentifikuje, čo majú spoločné. So životným šťastím napr. pozitívne korelujú zdravie, sociálna angažovanosť a nábožnosť. Žiadny z týchto faktorov ale nie je ani zárukou, ani podmienkou šťastia. Podstatou šťastie je niečo iné, čo sa v navonok merateľných ukazovateľoch iba prejavuje.

Úlohou integratívnej teórie nie je popísať konkrétne navonok merateľné a kvantifikované prejavy, ale psychologické súvislosti, ktoré sú skôr vnútorné a kvalitatívne a do vonkajších javov sa premietajú. Integratívna teória má popísať základné oblasti psychiky a súvislosti medzi nimi. Nemá nahradiť dielčie výskumy a teórie, ale poskytnúť celostný pohľad, ktorý by ich zmysluplne začlenil do celku, dal do súvisu s inými javmi v psychike. Musí prepojiť existujúce paradigmy, ukázať, kde leží ich potenciál a kde limity.

Aby mohla integratívna teória zjednotiť existujúce poznatky, musí disponovať vhodným pojmovým aparátom, ktorý jej umožní uchopiť už existujúce koncepty a vystihnúť, čo majú spoločné. V prvej časti si preto predstavíme základné pojmy a koncepty našej teórie: vedomie a nevedomie, sloboda, životné stratégie, sublimačné línie a integrita.

Na úvod dodáme, že si uvedomujeme, akým rozsiahlym projektom je práca na integratívnej teórii. Pristupujeme k nej s opatrnosťou a pokorou. Pri prezentácii našich myšlienok prosíme čitateľa o zhovievavosťs vedomím, že formulácie sú v mnohom predbežné a budú sa vyvíjať a meniť. Budeme vďační za námety na diskusiu a konštruktívnu kritiku. V prvom priblížení sa sústredíme na prezentáciu téz teórie a nedávame dôraz na podrobnú argumentáciu, hoci teória dáva mnohé predikcie a dá sa overovať aj vychádzajúc z už uskutočnených experimentov. Pasáže o overovaní teórie v budúcnosti doplníme. Zatiaľ považujeme za prioritné sformulovať jej základné piliere a tvrdenia.

Uverejnené: 17. septembra 2014
Verzia: 1.0