Nevedomie a vedomie

    Zhrnutie: ľudská psychika je usmerňovaná sčasti nevedome, sčasti vedome. Oba typy vplyvov vzájomne interagujú. Cielenou vedomou aktivitou je z dlhodobého hľadiska možné nevedomé vplyvy pretvárať.

Ľudská psychika sa skladá z nevedomej a vedomej časti. V nevedomí sú uložené vzorce myslenia, cítenia a konania, ktoré sa spúšťajú za určitých podmienok (vonkajšie okolnosti, asociácie a pod.). Aktivovaný vzorec psychiku dynamizuje, hýbe psychické procesy určitým smerom: vyvoláva v človeku emócie, predstavy, zameriava jeho pozornosť, vstupuje do myslenia, vedie ho ku konaniu. Z nevedomia prichádzajú napr. závislosti, strach, hnev, sexuálna túžba.

Spúšťanie nevedomých vzorcov človek vedome ovplyvniť nemôže. Môže si však uvedomiť následky a tie čiastočne regulovať. Dokáže do istej miery psychiku dynamizovať vedome, pôsobiť proti nevedomým vplyvom. Prístupnosť psychických procesov vedomiu: uvedomeniu aj vedomej kontrole je u ľudí rôzna. Niektorí ľudia si uvedomujú viac, iní menej, niektorí sa vedia kontrolovať lepšie, iní horšie (nie všetko, čo si človek uvedomuje, dokáže ovplyvniť). Aj v rámci jednotlivca sa mení. Malé dieťa si v porovnaní s dospelým uvedomuje menej a nevie sa tak dobre vedome regulovať.

Dôležitá je dynamická interakcia oboch typov vplyvov, vedomých a nevedomých. Ide o následnosť slučiek spätnej väzby: nevedomé vplyvy usmerňujú obsah vedomia, vedomé rozhodnutia menia budúce nevedomé vplyvy a pod. Toto preväzovanie prebieha neustále, či si ho uvedomujeme alebo nie. Vedomé konanie človeka spätne ovplyvňuje nevedomé vzorce a javy prebiehajúce v nevedomí vplývajú na vedomie. Netýka sa to len prípadov, kedy človek dokáže nevedomý vplyv prekonať, ale aj o čiastočné uvedomenie alebo zaujatie postoja. Človek s fóbiou sa napríklad od nej môže oslobodzovať, ale postupne, po drobných krôčkoch. Interakcia vedomých a nevedomých vplyvov tvorí základné diania v psychike.

Uverejnené: 17. septembra 2014
Verzia: 1.0