Ľudské Ja

    Zhrnutie: Ja je časť psychiky, ktorá má schopnosť uvedomovania a vedomej regulácie. Obmedzujú ho nevedomé vplyvy, ale má určitú mieru slobody – nezávislosti od nevedomia. Podľa aktivity Ja sa človek prikláňa k hedonizmu alebo transcendencii.

Ľudské Ja sa postupne emancipuje od nevedomia a získava čiastočnú autonómiu. Je sídlom vedomých funkcií: myslenie, uvedomovanie, sebaregulácia. Má k dispozícii obmedzené množstvo energie (vôle), ktorú používa na výkon svojich funkcií. Dostupné množstvo vôle sa mení v priebehu vývinu (dieťa má lepšiu sebakontrolu ako dospelý) a líši sa aj medzi jednotlivcami. Slabé Ja sa spája s pasivitou, submisivitou a zníženým sebavedomím, silné Ja s iniciatívnosťou, aktivitou a asertivitou.

Prostredníctvom vedomej vôle Ja uplatňujeme našu slobodu. Aj keď pôsobnosť Ja obmedzujú nevedomé vplyvy, má možnosť s nimi pracovať. Nevedomé obsahy: predstavy, emócie, myšlienky či túžby sa v určitých momentoch dostávajú do vedomia a Ja k nim zaujíma stanovisko: niektoré vyhľadáva a podporuje, iné ignoruje a potláča.

Nie všetky nevedomé obsahy je Ja pripravené zvládnuť. Tieto sa do vedomia buď nedostanú alebo Ja vytláčajú, oslabujú vedomú kontrolu a človeka sa zmocňujú nevedomé vzorce. Príkladmi sú depresia a afekt – v oboch stavoch sú vedomé funkcie Ja (sebakontrola, myslenie) oslabené, v krajnom prípade sa môže stratiť aj uvedomenie a človek nemá na incident spomienku. S posilňovaním vôle sa posilňuje aj ľudské Ja, čím si vytvára predpoklady na uvedomovanie a spracúvanie nevedomých obsahov. Situácie, ktoré ho predtým napĺňali strachom a neistotou, môže zvládať s vnútorným pokojom.

Aktivitou Ja si človek formuje životnú stratégiu. Hedonista bude s obsahmi vedomia pracovať tak, aby dosiahol pôžitok alebo sa vyhol nepríjemnému: privodzovať si príjemné predstavy, nevšímať si alebo racionalizovať nepríjemné, prípadne si z nevedomia vyvolá túžby, ktoré môže aktuálne uspokojiť. Transcendujúci sa bude snažiť pochopiť, podľa akej logiky sa mu vyjavujú nevedomé obsahy a získané poznatky využiť pri integrácii osobnosti. Bude sa snažiť odlišovať hedonistické a transcendenčné nevedomé obsahy, podporovať tie druhé, a tak si budovať Self.

Uverejnené: 17. septembra 2014
Verzia: 1.0