Self (integrované Ja)

    Zhrnutie: Self predstavuje vedomím prepracované a integrované časti nevedomia. Miera rozvoja Self zodpovedá stupňu slobody a integrity.

Self predstavuje predtým nevedomé časti psychiky, ktoré boli uvedomené a prepracované ľudským Ja. Podobne ako nevedomie, Self obsahuje vzorce myslenia, cítenia a konania, ktoré sú automatizované. Na rozdiel od nevedomých obsahov, ktoré sú často v rozpore s vedomím aj so sebou navzájom, obsahy Self sú začlenené do harmonických celkov, ktoré sa podporujú.

Self sa utvára v priebehu vývinu najpomalšie. Miera, v akej si ho človek vybudoval, vypovedá o stupni slobody a integrity. Človeka s rozvinutým Self neobmedzujú nevedomé vplyvy. Obsahy Self pociťuje ako kongruentné so svojím Self, sú v súlade s jeho integritou. Nemusí ich potláčať, čo uvoľňuje k vedomej dispozícii množstvo vôle. Skutočná vnútorná sloboda prichádza až s prepracovaním nevedomých vplyvov – nie keď ich človek dokáže potlačiť, ale keď stratia schopnosť ho dynamizovať.

Self – integrované Ja – sa buduje aktivitou Ja. Jeho zárodok je daný už v nevedomí, v obsahoch, ktoré človeka inšpirujú k sebapresahovaniu, budovaniu hodnôt, obetovaniu sa vyšším princípom. Kým však človek tieto ciele sleduje polovedome, intuitívne, na základe pocitu, nejde o transcendenciu v pravom zmysle slova. Musí do nich vniknúť vedome, preskúmať ich, pochopiť ich význam a vzájomný súvis.

Zárodky transcendencie sú však ukryté aj v hedonistických obsahoch. Rovnako tu musí Ja nevedomé vzorce skúmať, prežiť, pochopiť ich význam. To, čo ho priťahuje hedonisticky a neslobodne, zodpovedá vnútornej kvalite prežívania, ktorá je však viazaná na čosi vonkajšie, spúšťané nevedome. Ja môže túto kvalitu spoznať vedomím a potrebu si napĺňať slobodne. Za hedonistické obsahy musí Ja nájsť náhradu na vyššej úrovni sublimačnej línie a vnútornou aktivitou si ju vnášať do vedomia, kým sa nezautomatizuje a nenahradí nevedomú formu uskutočňovania.

Budovanie Self je vlastne proces transcendencie. Uplatňuje sa pri ňom cítenie – človek musí svoje nevedomie prežiť a emócie viesť k sublimácii, myslenie – musí pochopiť ich význam a súvislosti aj vôľa – musí byť vnútorne aktívny a vedomím pracovať na zmene nevedomých vzorcov. Pre plné vybudovanie integrity je potrebné rozvíjať sa v oblasti všetkých troch dynamík.

Uverejnené: 17. septembra 2014
Verzia: 1.0