Zmenené stavy vedomia

    Zhrnutie: budovaním integrity možno rozvinúť schopnosť byť vedome aktívny v zmenených stavoch vedomia, aby človek mohol spracovať obsahy uložené hlbšie v nevedomí.

Hranice medzi nevedomím, Ja a Self nie sú plynulé. Ich obsahy a vplyvy sa prelínajú neustále, najvýznamnejšie však v zmenených stavoch vedomia (sny, halucinácie, hypnóza, zážitky blízke smrti, intoxikácia alkoholom...). Kombinujú sa v nich nevedomé a vedomé vplyvy plynúce z všetkých troch častí psychiky. Čím viac zastúpenia majú nevedomé vplyvy, tým hlbší je zmenený stav vedomia a tým ťažšie je udržať si sebauvedomenie a vedomú kontrolu.

Dosah vedomia však možno rozširovať. Prepracovávaním nevedomia a budovaním Self sa Ja posilňuje a má k dispozícii viac vedomej vôle. Buduje si predpoklady na udržanie si uvedomenia a vedomej kontroly aj na nižších úrovňach vedomia (napr. lucídne snívanie). V našom integratívnom pohľade zahŕňame aj zmenené stavy vedomia a skúmame otázky ako: Do akej miery možno vedomie rozšíriť? Ako možno pochopiť nevedomé obsahy (ktoré sa často manifestujú v metaforickej forme, napr. v snoch a predstavách) a pracovať s nimi? Podľa akých súvislostí sa nevedomé obsahy vyjavujú (voľné asociácie, následnosť dejov v snoch)? Ako možno tieto poznatky využiť pri integrácii osobnosti?

Na skúmanie týchto otázok je potrebná schopnosť byť vedome aktívny v zmenených stavoch vedomia. Nevedomé obsahy možno potom konfrontovať, skúmať a meniť viac priamo ako za bdenia a následky vedomého konania vidieť okamžite. Človek na určitej úrovni rozvoja integrity preto vedome vstupuje do zmenených stavov vedomia, aby mohol spracovať aj vzorce uložené v hlbšom nevedomí.

Zmenené stavy vedomia môžu byť vyvolané vedome, vnútornou aktivitou – pri cielenej introspekcii alebo meditácii, ale aj pôsobením psychoaktívnych látok. Pri zmenených stavoch vedomia spôsobených psychoaktívnymi látkami hrozia riziká spojené s telesným a mentálnym zdravím: človek nedokáže dobre ovplyvniť, aké nevedomé obsahy sa mu vyjavia a nemôže sa zo zmeneného stavu ľahko vrátiť, na rozdiel od meditácie alebo lucídneho snívania. Druhou nevýhodou je, že človek je často konfrontovaný s obsahmi, ktoré nevie spracovať a ktorým nerozumie, a teda nemá dobrú možnosť postúpiť v integrácii. Na druhej strane, pri zmenených stavoch vedomia vyvolaných vnútornou aktivitou sa pravdepodobnejšie vyjavia obsahy, na ktoré je Ja pripravené, aj keď im nemusí porozumieť ihneď. Po tretie, pri ceste za integritou je podstatný rozvoj vedomých schopností, ale psychoaktívne látky človeka dynamizujú nevedome, cez telesné procesy.

Uverejnené: 17. septembra 2014
Verzia: 1.0