Cítenie

    Zhrnutie: cítenie je schopnosť prežívať a prejavovať emócie. Dobre rozvinuté cítenie však neznamená, že človek svojim emóciám rozumie a vie ich ovládať. Niektoré emócie úzko súvisia s fyziologickými procesmi a nevedomím, iné sú viac vedomé.

Cítenie je schopnosť prežívať a prejavovať emócie. Človek s rozvinutým cítením dokáže dobre preciťovať svoje emócie a rozpoznať a vyvolávať ich u druhých. Najlepšie to dokáže pri emóciách, ktoré má sám prežité. Príkladom sú umelci, ktorý dokážu abstraktný prežitok tak verne zhmotniť, že namaľovaný obraz či skomponovaná hudba v poslucháčovi vyvolá práve ten pocit, ktorý doň umelec "vložil".

Človek s rozvinutým cítením však nemusí svoje emócie dobre ovládať. Príkladmi sú tvoriví umelci, ktorí majú často psychické výkyvy, nestabilné vzťahy, zomierajú mladí, na predávkovanie atď. Emočná regulácia je totiž vôľový proces. Človek so silným cítením nemusí svojim emóciám ani rozumieť a vidieť súvislosti medzi jednotlivými emočnými poryvmi vo svojej psychike. Intenzívne registruje meniace sa nálady, ale nerozumie, podľa akých zákonitostí sa dostavujú. To umožňuje až použitie myslenia na prežité zážitky.

Rozvinuté cítenie nie je podmienkou intenzity emočného prežívania. Aj človekom emočne nerozvinutým môže zmietať búrlivý hnev. Bude ho však prežívať menej diferencovane a začne si ho uvedomovať až na istej úrovni intenzity. Človek emočne rozvinutý si svoje emočné vzorce všimne skôr, cíti, ako sa emócia buduje od subtílnejších foriem. Emócie si uvedomuje citlivejšie a vie lepšie rozoznať ich jednotlivé "odtiene". Vďaka tomu ich môže lepšie vyjadriť, ale aj skôr spracovať (ak ovláda príslušné techniky), kým neprejde do vyhrotenia.

Oproti mysleniu, ktorého väščina je vedomá a vôli, ktorá sa prevažne riadi nevedomými vzorcami a zvykom, sú emócie niekde uprostred, resp. jednotlivé emócie sa líšia v zastúpení vedomých a nevedomých prvkov. Na začiatku vývinu prevažujú emócie nevedomé (strach, hnev či radosť sa u novorodenca spúšťajú nevedome, nevie ich regulovať). Na druhej strane dospelý človek môže so svojimi emóciami pracovať vedomejšie a aktívne ich pretvárať, aby boli v súlade s jeho vedomými postojmi. Emócie variujú od nevedomých a výrazne telesne sa prejavujúcich (hnev, strach) po viac vedomé a v telesnosti sa sotva prejavujúce (nadosobná láska, intelektuálne city).

Uverejnené: 17. septembra 2014
Verzia: 1.0