Nižšie a vyššie emócie

    Zhrnutie: emócie sú spočiatku pasívne prežívané, neskôr v nich človek začne byť aktívny svojím Ja a pripája k nim kognitívny obsah. Podľa toho, aký typ obsahu s nimi prepojí, volí si medzi emóciami nižšími – hedonistickými (pýcha, závisť, povýšeneckosť...) a vyššími – transcendenčnými (nadosobná láska, pokora, obetavosť...).

Cítenie prechádza vo vývine kvalitatívnymi zmenami. Spočiatku je človek vo vzťahu k emóciám pasívny: spúšťajú sa nevedome, nevie ich regulovať, nepripája k ním kognitívne obsahy. Aktivuje sa nevedomý vzorec, emócia sa spustí a odzneje. Ide o tzv. základné emócie ako strach, hnev, smútok, radosť. Sú charakteristické jasne asociovanými tvárovými výrazmi, telesnými postojmi a fyziologickými prejavmi. Môžeme ich budovanie sledovať v priebehu evolúcie, nájdeme ich aj u zvierat a zvieratá ich z nás dokážu vycítiť. Sú kultúrne nezávislé – v známych Ekmanových výskumoch dokázali papuánski domorodci rozoznať tvárové výrazy Američanov pre 6 emócií: radosť, hnev, smútok, zhnusenie, prekvapenie a strach. Môžeme hovoriť o základných emóciách, o emočnom základe, ktorý sa postupne diferencuje a obohacuje o kognitívny element.

S rozvojom Ja začína byť človek v oblasti emócií vedome aktívny, začína o nich myslieť a pripájať k nim interpretácie a hodnotenia. Až vďaka pripojeniu kognitívnej zložky sú možné emócie ako pýcha, vina, hanba, nenávisť, ale aj intelektuálne a estetické city. Ide o emócie špecificky ľudské, u zvierat ich nenájdeme, resp. len v náznakoch. Pri ľudských emóciách možno rozoznať dva druhy.

Nižšie emócie

Nižšie emócie vznikajú, ak človek k základným emóciám pripája kognitívny obsah s hedonistickou kvalitou. Hľadá myšlienky, ktoré odôvodnia jeho subjektívne túžby, potvrdia, čo sa mu páči a čo chce. Utvárajú sa postupne, tým, že človek opakovane určité situácie interpretuje a hodnotí. Má napríklad túžbu byť najlepším študentom. Vždy, keď nedosiahne očakávaný výsledok, hľadá chybu mimo seba: v učiteľovi, zlom zadaní, ostatní ho vyrušovali a pod. Postupným spájaním kognície a emócie sa utvára emočný vzorec. V nasledujúcej situácii automaticky skĺzne k záveru, ktorý je v súlade s jeho chcením (ak nie som najlepší, je to chyba ostatných). Bude sa snažiť svoj záver racionalizovať a selektívne poukazovať na určité skutočnosti. Nižšie emócie úzko súvisia s nižším myslením a človek si nevedomé postoje, ktoré ich generujú, obvykle neuvedomuje.

Nižšie emócie slobodu človeka obmedzujú. Sú spúšťané nevedome, človek je vo vzťahu k ich vzniku pasívny a môžu odporovať vedomým cieľom. Hnev alebo strach môžu vystúpiť v situácii, kedy sa človek potrebuje ovládať a odčerpávajú mu vedomú vôľu. Ak má človek nižšie emócie, svoje túžby nemá pod vedomou kontrolou. Môže tvrdiť, že si ich zvolil, ale ak je k nim pudený nevedome, nie je slobodný a môžu sa vyskytnúť situácie, kedy na nich založené potreby nevie naplniť. Nižšie emócie do istej miery odporujú aj samé sebe: nemožno súčasne pociťovať hnev, strach, závisť a žiarlivosť, resp. takéto prežívanie je vnímané ako nepríjemná dizonancia.

Príkladmi nižších emócií sú žiarlivosť, nenávisť, pýcha, ješitnosť, závisť, a pod. Prejavujú sa vo vonkajších aktivitách ako vyhľadávanie slasti (psychoaktívne látky, sexualita bez hlbších emočných väzieb), medziľudské spory a hádky.

Vyššie emócie

Vyššie emócie vznikajú, keď človek emócie aktívne prepracúva a pripája k nim nadosobné kognície. Nesnaží sa vyhľadávať myšlienky len na základe toho, že sú mu sympatické, ale preveruje ich pravdivosť. Keď sa mu vovnútri vyjaví antipatia, nehľadá na druhom človeku negatíva, aby si ju odôvodnil, ale pozerá sa na vlastné túžby a predsudky, ktoré ju spôsobujú. Rozlišuje objektívnu skutočnosť a subjektívne hodnotenie, založené na sympatii a antipatii.

Na rozdiel od nižších emócií, ktoré sľubujú rýchle naplnenie aktuálnej túžby, ale z dlhodobého hľadiska človeku zacláňajú pohľad na objektívnu realitu, vyššie emócie vyžadujú obetovať aktuálnu túžbu, s ich rozvíjaním však v človeku rastie pocit trvalého zmyslu a naplnenia. Človek ich musí budovať aktívne, vedome a dlhodobo, za cenu konfrontácie s niečím, čo sa mu nepáči, na rozdiel od emócií nižších, ktorými si v danom momente vychutnáva niečo, čo sa mu páči.

Vyššie emócie úzko súvisia so slobodou a integritou. Neplynú z nevedomia, ale zo Self. Človek ich nepociťuje ako protichodné s vedomými zámermi. Nedynamizujú ho nevedome, a tak necíti potrebu ich potláčať a neodčerpávajú mu vôľu. Na rozdiel od emócií nižších, ktoré v človeku v určitých momentoch vzkypia a v iných ich vôbec nepociťuje, za vyššími emóciami sú konzistentné postoje a možno ich mať vo vedomí prítomné súčasne.

Pri vyšších emóciách človek prekonáva svoju subjektivitu, pozerá sa na veci nadosobne, objektívne, z pohľadu celku. Keby človek prepracoval celé svoje nevedomie a plne rozvinul Self, nižšie emócie, založené na subjektívnych sympatiách a antipatiách by sa stratili a ostali by len emócie vyššie, nadosobné. Teórie osobnosti sa na tejto skutočnosti v podstate zhodujú, i keď nie vždy popisujú vyššie emócie priamo. Za znaky rozvinutej osobnosti považujú vyrovnanosť, harmóniu so sebou a svetom, altruizmus, empatiu a dobrú sebakontrolu, čo sú črty vyšších emócií.

Príkladmi vyšších emócií sú etické, intelektuálne a estetické city. Na jednej strane splývajú s myšlienkami a ideálmi, na druhej sa na vyšších formách vybudovania stávajú stálymi charakterovými vlastnosťami. Tvoria celky, ktoré prenikajú celú osobnosť, a tak ich možno najlepšie uchopiť v charakterovo-myšlienkových konceptoch: múdrosť, láskavosť, skromnosť, chápavosť, spravodlivosť, cit pre krásno, obetavosť... Prejavujú sa vo vonkajších aktivitách ako umenie, prosociálne aktivity, pomoc druhým.

Voľba v oblasti emócií

Citový rezervoár človeka je obmedzený. Za určitý čas môže prežiť iba nejaké množstvo emócií. Svojím Ja sa rozhoduje, aké emócie bude vyhľadávať a s akými myšlienkami ich bude spájať. Ak vyhľadáva rýchle uspokojenie a odôvodňuje si svoje túžby, to, čo sa mu páči a čo chce, volí hedonizmus. Ak sa snaží svoje túžby pochopiť, oddeľovať objektívne od subjektívneho a postupne budovať vyššie emócie, je na ceste transcendencie.

Uverejnené: 17. septembra 2014
Verzia: 1.0