Nižšia a vyššia vôľa

    Zhrnutie: nižšia vôľa pôsobí z nevedomia, je ukotvená vo vzorcoch, ktorých spúšťanie človek nemôže ovplyvniť a môžu byť v rozpore s jeho vedomím a integritou. Vyššia vôľa vzniká uvedomením a prepracovaním nevedomých vzorcov a ich integráciou do Self.

Človek je do veľkej miery dynamizovaný nevedome. Jeho možnosti v konkrétnej situácii vedome ovplyvniť výsledok sú obmedzené. Vedomá vôľa uskutočňovaná cez Ja je však predsa jazýčkom na váhach a rozhoduje o tom, kam sa človek prikloní: či bude od nevedomých vzorcov závislejší alebo sa od nich bude emancipovať a budovať si Self.

Nižšia vôľa je vôľa plynúca z nevedomia. Užšie súvisí s telesnými procesmi, nižšími emóciami, pudmi, túžbami a neslobodou. Človek, ktorý sa svojím Ja rozhodne vyhovovať nevedomým túžbam, hľadať to, čo je mu príjemné bez toho, že by sa zamýšľal nad vnútorným významom vlastných chcení, ktorý cieľ vidí v uspokojovaní nevedomých túžob, sa postupne viac a viac necháva ovládnuť nevedomými vzorcami. Posilňuje svoje túžby a tým, že vedomú vôľu Ja dáva do služieb nevedomia, stáva sa od neho závislejším a dlhodobo obmedzuje svoju slobodu.

Nižšia vôľa sa navonok prejavuje preferovaním akéhokoľvek hedonistického konania. Typicky v oblasti vôle, u ľudí primárne vôľovo zameraných, sa prejavuje demonštrovaním svojej moci, túžbou po dominancii a ovládaní druhých.

Vyššia vôľa je vôľa plynúca zo Self, "oslobodená" z nevedomia. Robí človeka slobodnejším, je v súlade s jeho Ja a ďalej mu pomáha pri prepracovávaní nevedomia. Prejavuje sa pri akomkoľvek transcendenčnom konaní, v oblasti myslenia aj cítenia, v oblasti vôle v obetavých skutkoch v prospech druhých.

Uverejnené: 17. septembra 2014
Verzia: 1.0