Interakcie a väzby medzi dynamikami

    Zhrnutie: v ľudskej psychike sú aktivne myslenie, cítenie aj vôľa súčasne a všetky sa vzájomne ovplyvňujú. Utvárajú sa medzi nimi väzby, ktoré sa opakovaním posilňujú, automatizujú a presúvajú do hlbšieho nevedomia.

Myslenie, cítenie a vôľu sme popisovali samostatne. V ľudskej psychike sú ale aktívne súčasne. Na väčšinu podnetov reagujú všetky. Človek napríklad spozoruje hada. Aktivujú sa mu obsahy myšlienkové (hada identifikuje, pochopí, čo môže urobiť), emočné (strach, prekvapenie, zvedavosť) a vôľové (pohnútka ku konaniu, útek alebo priblíženie).

Všetky tri dynamiky sa vzájomne ovplyvňujú systémom opakovaných spätných väzieb. Vedomé postoje na úrovni myslenia ovplyvňujú emočné reakcie (interpretujú ich, hodnotia), na druhej strane aj emócie ovplyvňujú myslenie. Početné opakovania sa automatizujú do nevedomých vzorcov na úrovni vôle – automatizáciou sa stávajú viac nevedomými. Každou aktiváciou a prebehnutím sa vzorec posilňuje. Čím silnejší je, tým viac vôle je potrebné na jeho premenu.

Väzby medzi dynamikami sa utvárajú a menia neustále, bez ohľadu na to, či si to človek uvedomuje alebo nie. Ak pozná zákonitosti ich interakcií, môže do nich vedome vstupovať a usmerňovať ich. Ide o komplexný a dlhodobý proces, ktorý podrobnejšie popíšeme v ďalšej kapitole a tu ho iba načrtneme.

Základným princípom je postup od vedomejších častí psychiky, ktoré vieme ovládať najlepšie, po menej vedomé. Na úrovni myslenia môžeme mať určitý postoj, napr. si uvedomovať, že náš strach je iracionálny. Týmto sa však ešte nezmení emočný vzorec samotný. Je potrebné pracovať aj na úrovni emočnej – na sublimačnej línii nájsť slobodnejší spôsob, akým emóciu prežívať. Pochopenú alternatívu je potom potrebné opakovať, aby sa utvoril zvyk na úrovni vôle. Ide o postup deautomatizácia (vhľad, spoznanie nevedomého vzorca) – prepracovanie (vnútorná aktivita, hľadanie alternatívy) – automatizácia (opakovanie nového vzorca, už prepracovaného vedomím, až sa stane súčasťou Self).

Do utvárania väzieb vstupujú rozličné premenné: individuálne predispozície, sociálne vplyvy, minulá skúsenosť a tiež fáza vývinu. V počiatočných fázach vývinu sa väzby medzi dynamikami môžu meniť veľmi dynamicky a hlavne bez účasti vedomia človeka (detstvo), v strede života ich človek môže značne ovplyvniť vlastnou aktivitou (dospelosť) a v strednom veku a v starobe kryštalizujú, utvrdzujú sa –prenikajú do hlbších vrstiev nevedomia – a meniť ich je čoraz ťažšie. Nie je to nemožné, ale človek musí vynaložiť väčšiu vôľu, aby sa vedome dostal do hlbších vrstiev nevedomia a bol tam aktívny. Tieto súvislosti si bližšie popíšeme v ďalších kapitolách.

Uverejnené: 17. septembra 2014
Verzia: 1.0